Numer 30, 2013

Rada wydawnicza  1
Spis treści  4
Od Redakcji  9
Słowo wstępne 11
J. Sak Złożoność i różnorodność pojęć choroby 13
A. Kapusta Pojęcie choroby psychicznej w fenomenologicznej perspektywie  41
M. Banasiak Od objawu do działania. Problemy metodologiczne procedury diagnostyczno-terapeutycznej w medycynie 63
T. Rzepiński Założenia epistemologiczne wykorzystania teorii zbiorów przybliżonych w ocenie i selekcji informacji klinicznych 93
J. Pawlikowski Problemy metodologiczne w badaniach nad związkiem pomiędzy religijnością a zdrowiem 123
P. Rzymski, B. Poniedziałek Czy życie może być oparte na arsenie? Błędy w badaniach nad bakteriami GFAJ-1 145
M. Reuter Wykonawcze teorie konfabulacji i ich krytyka 163
M. Juś Redukcjonistyczne i organicystyczne intuicje w wyjaśnianiu karcy-nogenezy 185
M. Dereniowska Aspekty normatywne i metodologiczne ekologii stosowanej – na styku nauki i polityki 207
A. W. Nowak Demokratyzacja debaty publicznej nad medycyną niekonwencjonalną 139
A. Paś O pojęciu bioetyki. Refleksja nad jej genezą i statusem metodologicznym 267
Instrukcja dla autorów 279